Публікації

1Мишуніна Т.М., Кононенко В.Я., Шувалова Н.І. Стан ГАМК-ергічної системи довгастого мозку щурів за умов модуляції рівня кортикостероїдів // Доповіді Національної академії наук України. – 2000. – № 8. – С. 180-183
2Потоцький М.К., Шувалова Н.І., Шестяєв А.М. Патоморфологічна характеристика злоякісних пухлин собак // Ветеринарна медицина України. – 2003. – № 2. – С. 27–28.
3Потоцький М.К., Шестяєва Н.І. Морфологічна характеристика та вміст фрагментованної ДНК у тканинах новоутворень молочної залози собак // Конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції АПК, тези доповідей. – 2004. – С. 79-80.
4Потоцький М.К., Шестяєва Н.І. Фіброзно-кістозна хвороба молочної залози собак // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. – 2004. – Т. 6, № 3. – Ч. 2. – С. 79–85.
5Потоцький М.К., Шестяєва Н.І. Новоутворення молочних залоз собак: фактори анамнезу, гістологічні типи і макроскопічні характеристики // Ветеринарна медицина України. – 2004. – № 12. – С. 38–40.
6Потоцький М.К., Шестяєва Н.І. Епітеліальні злоякісні пухлини молочної залози собак // Ветеринарна медицина України. – 2005. – № 4. – С. 27–28.
7Потоцький М.К., Шестяєва Н.І. Порівняльний аналіз деяких характеристик злоякісних пухлин та дисплазії молочних залоз собак // Ветеринарна медицина: Міжнародний тематичний науковий збірник. – 2005. – № 5. – С. 1132–1136.
8Потоцький М.К., Шестяєва Н.І. Фрагментація ДНК у тканинах новоутворень молочної залози собак // Доповіді НАН України. – 2005. – № 6. – С. 172–175.
9Шестяєва Н.І. Потоцький М.К. Класифікація пухлин молочних залоз собак: складність та протиріччя // Ветеринарна медицина України. – 2005. – № 8. – С. 26-28.
10Шестяєва Н.І. Потоцький М.К. Післяопераційний термін виживання собак із новоутвореннями молочних залоз різного гістологічного типу // Матеріали ІІІ Міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини. – 2005. – С. 210-215.
11Потоцький М.К., Шестяєва Н.І. Патоморфологічна характеристика доброякісних новоутворень молочних залоз // Ветеринарна медицина України. – 2006. – № 7 – С. 23-25.
12Потоцький М.К., Шестяєва Н.І. Патоморфологічна характеристика злоякісних новоутворень молочних залоз // Ветеринарна медицина України. – 2006. – № 8 – С. 23-26.
13Шестяєва Н.І. Вміст та фрагментація ДНК у злоякісних пухлинах молочних залоз собак // Матеріали ІХ Українського біохімічного з’їзду 24-27 жовтня 2006р., Харків. – 2006. – Т.2. – С. 133.
14Потоцький М.К., Шестяєва Н.І. Пухлини молочних залоз. – Ветеринарна медицина України. – 2009.- №10 – С.23-26.
15Шестяєва Н.І. Цитометричні характеристики різних карцином молочних залоз собак. – Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2009. – № 4 . С. 181-184
16Шестяєва Н.І. Вміст ДНК та розмір ядер клітин новоутворень молочних залоз собак. – Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. пр. Вип. 20, Част. 2, Т. 2: Харків, 2009. – С. 419-423
17Шестяєва Н.І. Дисплазія молочної залози собак. // Конференція науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів 10-11 березня 2010р. Тези доповідей. – Київ. – С. 246 – 247
18Ландсман А.О., Шестяєва Н.І. Патоморфологічні особливості пухлин шкіри собак. // 64 студентська науково-виробнича конференція Навчально-наукового інституту ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва: тези доповідей (Київ, 3-4 берез. 2010р.). – К.: НУБіП України, 2010. – С. 67-68
19Ландсман О.О., Шестяєва Н.І. Патоморфологічні особливості пухлин молочних залоз дрібних тварин. // 64 студентська науково-виробнича конференція Навчально-наукового інституту ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва: тези доповідей (Київ, 3-4 берез. 2010р.). – К.: НУБіП України, 2010. – С. 68-70
20Шестяєва Н.І. Фрагментація ДНК у тканинах новоутворень молочної залози собак. – Актуальні проблеми морфології присвячена 70-річчю заслуженого діяча науки і техніки України, професора Я.І. Федонюка / Збірник матеріалів наук.-практ. конференції. – Тернопіль: ТДМУ, 2010 – С. 170-172
21Шестяєва Н.І. Визначення ступеня злоякісності епітеліальних пухлин молочних залоз собак. – Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького: Зб. наук. пр. Т. 12, №2 (44), Част. 1: Львів, 2010 – С. 336-339
22Шестяєва Н.І. Поліморфізм клітин та їх ядер у карциномах молочних залоз собак. – Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. пр. Вип. 21, Част. 2, Т. 3: Харків, 2010. – С. 105-112
23

Шестяева Н.И. Анамнестические, морфологический, цито- и кариометрические характеристики анапластической карциномы молочных желез собак. – Современные тенденции развития ветеринарной медицины и инновационные технологии в ветеринарии и животноводстве / Материалы международной научн.-практ. конференции, посвященной 75-летию факультета ветеринарной медицины. – Улан-Удэ: из-во БГСХА им. В.Р. Филиппова, 2010. – С. 65-67

24

Шестяєва Н.І. , Ландсман О.О., Ландсман А.О. Патоморфологічна характеристика пухлин собак. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Редкол.: Д.О.Мельничук, (відп. ред.) та ін. – К., 2010. – Вип. 151. – Ч. 1. – С. 321-325

25

Шестяєв А.М, Шестяєва Н.І. Клінічні характеристики різних гістологічних типів раку молочних залоз собак. // Міжнародний конгрес спеціалістів ветеринарної медицини: матеріали конгресу (Київ, 7-8 жовтня 2010р.). – К., 2010-. – С. 46 – 48

26

Шестяєва Н.І. Патоморфологічна характеристика семіноми собаки. – Наукові праці Південного філіалу НУБіП України “Кримський агротехнологічний університет”: Ветеринарні науки. – Вип. 129. – Сімферополь, 2010. – С. 250-253

27

Шестяєва Н.І. Прості карциноми молочних залоз собак. – Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. пр. Вип. 23, Част. 2, Т. 1: Харків, 2011. – С. 311-313

28

Кобилян К., Шестяєва Н. Тубулопапілярна карцинома молочних залоз котів та щурів. // 65 студентська науково-виробнича конференція Навчально-наукового інституту ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва: тези доповідей (Київ, 2-3 берез. 2011р.). – К.: НУБіП України, ПП Лисенко М.М., 2011. – С. 156-157

29

Щербак Д., Шестяєва Н.. Фіброзно-кістозна хвороба молочних залоз котів. // 65 студентська науково-виробнича конференція Навчально-наукового інституту ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва: тези доповідей (Київ, 2-3 берез. 2011р.). – К.: НУБіП України, ПП Лисенко М.М., 2011. – С. 197-198

30

Шестяєва Н. І. Морфологічна характеристика комплексної карциноми молочних залоз тварин // Х Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва 16-17 березня 2011р. Тези доповідей. – Київ. – С. 282 – 283

31

Шестяєва Н.І. Морфологічна характеристика неінфільтративної карциноми молочних залоз собак. – Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького: Зб. наук. пр. Т. 13, №2 (48), Част. 1: Львів, 2011 – С. 503-506

32

Шестяєва Н.І., Мишуніна Т.М. Традиційна та перспективна тактика лікування пухлин молочних залоз собак. – Мир ветеринарии. – 2011. – №2. – С. 8-15

33

Шестяева Н.И. Связь между цитоморфометрическими характеристиками различных опухолей молочных желез собак и длительностью выживаемости животных после операции. – Цитоморфометрия в медицине и биологии: фундаментальные и прикладные аспекты / Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. – Москва, 2011. – С. 111-113

34

Шестяєва Н.І. Новоутворення молочних залоз собак різних порід // X Міжнародна науково-практична ветеринарна конференція з проблем дрібних тварин: матеріали конгресу (Одеса, 11-13 травня 2011р.). – Одеса, 2011-. – С. 25 – 27

35

Шестяєва Н.І. Репродуктивний аналіз у собак із новоутворенням молочних залоз – Наукові праці Полтавської наукової академії. Серія: ветеринарна медицина. Вип. 2 – 2011. – С. 107 – 113

36

Шестяєва Н.І. Значення дисплазії у виникненні злоякісних пухлин молочних залоз собак – Науковий Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету № 2 – 2011. – С. 92-93

37

Шестяева Н.І. Новоутворення сім`яників у собак. – Науковий вісник ветеринарної медицини. Вип. 8(86). – С. 189-193

38

Шестяєва Н., Левада Ю. Випадок міксоми селезінки у спанієля. – Мир ветеринарии. – 2011. – № 6. – С. 30 – 31

39

Дорошенко М., Шестяєва Н. Герміногенні пухлини сім’яників // 66 студентська науково-практична конференція ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва: Тези доповідей (Київ, 5-6 берез. 2012 р.). – К.: НУБіП України, / Редкол.: В.В. Недосєков (відп.ред.) та ін. – К., Ч2. – 2012. –С. 114-115

40

Шестяєва Н. І., Ландсман А.О. Патоморфологічна характеристика базально-клітинного раку шкіри собак – Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва» / Редкол.: Д.О.Мельничук (відп.ред.) та ін. – К.:ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип. 172, Ч. 2. – С. 200 – 203

41

Шестяєва Н.І.Ландсман А.О. Патоморфологічні особливості новоутворень шкіри у собак. – Мир ветеринари. – 2012. – №1. – С. 32-35

42

Шестяєва Н.І. Чи дійсно існує породна схильність до виникнення пухлин молочних залоз у собак? – Мир ветеринарии. – 2012. – № 5. – С. 58-59

43

Шестяєва Н.І. Доброякісні епітеліальні пухлини яєчників собак. – Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького: Зб. наук. пр. Т. 14, № 3 (53), Част. 1: Львів, 2012 – С. 313 – 316

44Шестяєва Н.І. Патоморфологічна характеристика пухлин придатків шкіри собак – Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва» / Редкол.: Д.О.Мельничук (відп.ред.) та ін. – К.:ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип. 172, Ч. 3. – С. 253 – 256
45Шестяєва Н.І. Сучасні підходи до діагностики пухлин молочних залоз у собак – Мир ветеринарии. – 2013. – №1 – С. 24 – 26
46Короп А., Шестяєва Н. Патоморфологічна характеристика злоякісних пухлин сім`яників // 67 студентська науково-практична конференція «Роль молоді у забеспеченні сталого розвитку галузі ветеринарної медицини» (до 115-річчя НУБіП України): Тези доповідей (Київ, 11-12 берез. 2013 р.) / Редкол.: Н.М. Рідей (відп.ред.) та ін. – К.: НУБіП України, 2013 – С. 177 – 179
47Ковзусь М., Шестяєва Н. Значення лікарської помилки у діагностиці онкологічних захворювань // 67 студентська науково-практична конференція «Роль молоді у забеспеченні сталого розвитку галузі ветеринарної медицини» (до 115-річчя НУБіП України): Тези доповідей (Київ, 11-12 берез. 2013 р.) / Редкол.: Н.М. Рідей (відп.ред.) та ін. – К.: НУБіП України, 2013 – С. 168 – 169
48Шестяєва Н.І. Патоморфологічні особливості меланоцитарних пухлин у собак – Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького: Зб. наук. пр. Т. 15, № 1 (55), Част. 1: Львів, 2013 – С. 252 – 256
49Шестяєва Н.І. Саркома Штіккера. // Научные труды южного филиала Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Крымский агротехнологический университет. Серия: Ветеринарные науки, № 155 – К.: НУБіП України, 2013 – С. 301 – 304
50 Шестяєва Н.І. Еволюція класифікацій пухлин молочних залоз собак – Мир ветеринарии. – 2014. – № 2 – С. 54-59
51 Шестяева Н.И. Дисплазия молочной железы – Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на рубеже веков: сборник материалов V Международной научно-практической конференции / Под. общ. ред. С.С.Чернова. – Новосибирск: издательство ЦРНС, 2014. – С. 242 – 246
52 Шестяева Н.И. Карцинома in situ молочных желез собак. // Современные достижения ветеринарной медицины и биологии – в сельскохозяйственное производство: материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвя-щенной 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР и Башкирской АССР, доктора ветеринарных наук, профессора Хамита Валеевича Аюпова (21‒22 февраля 2014 г.). ‒ Уфа: Башкирский ГАУ, 2014. ‒ С. 273 – 276
53Коваль О., Шестяєва Н. Саркома Штіккера // 1(68) Міжнародна студентська наукова конференція «Здобутки студентської молоді у вирішенні науково-практичних питань ветеринарної медицини» (до 20-річчю набуття університетом статусу Національного): Тези доповідей (Київ, 11-12 берез. 2014 р.) – К.: ТОВ «Аграр Медія Груп», 2014 – С. 168 – 169
54 Попадюк Б. Шестяєва Н. Множинний нейрофіброматоз у зайця // Міжнародна студентська наукова конференція факультету ветеринарної медицини з нагоди 230-річчя від часу відкриття кафедри ветеринарії у Львівському університеті: Тези доповідей (Львів, 10 – 11 квітня 2014 рік) – Львів, 2014 – С. 64 – 65
55 Shestiaieva N. Cumulative survival for dogs with different types of mammary tumors // Proceedings of the 1st European Conference on Agriculture. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. P. 59-64.
56 Шестяєва Н.І. Термін виживання собак із новоутвореннями молочних залоз різних гістологічних типів – Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького: Зб. наук. пр. Т. 17, № 1 (61), Част. 2: Львів, 2015 – С. 186-190
57 Шестяева Н.И. Клинические и анамнестические характеристики новообразования молочных желез собак  // Proceedings of the VIII International Academic Congress “Applied and Fundamental Studies in Eurasia, Africa and America“ (South Africa, Cape Town, 18-20 June 2015). Volume III. “UCT Press”, 2015. – P. 81-87
58 Шестяєва Н.І., Осадчук Я.В. Патоморфологічні особливості лейдигоми собак – Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького: Зб. наук. пр. Т. 18, № 2 (66): Львів, 2016 – С. 217 – 219
59 Шестяева Н.И., Осадчук Я.В. Патоморфологические особенности сертолиомы у собак // Приоритетные научные направления: от теории к практике. – Новосибирск, 2016. – № 32-1. – С. 31 – 35
60 Михайленко Н.І.,Поладова О.Т. Гістологічна система класифікації карцином молочних залоз собак – Вісник ЖНАЕУ – Т. 3, № 1(60): Житомир, 2017 – С. 281 – 285
61 Михайленко Н.І., Котляров Е.С. Морфологічна характеристика цистаденоми яєчників собак. – Збірник матеріалів XVI Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми ветеринарної медицини» – К.: НУБіП України, 2017 – С. 327 – 328
62 Михайленко Н.І., Войцехович Д.В. Органна локалізація пухлин у дрібних тварин різних видів- Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького: Зб. наук. пр. – Т. 19 – № 77 – Львів, 2017 – С. 162 – 165
63 Михайленко Н.І., Войцехович Д.В. Морфологічні особливості новоутворень ока у собак – Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького: Зб. наук. пр. – Т. 19 – № 82 – Львів, 2017 – С. 41 – 44

 

Поділитися з друзями
Microsvit.info
Додати коментар