Проста карцинома

Прості карциноми є найпоширенішими серед злоякісних пухлин молочних залоз тварин. Вони, як і складні карциноми, не мають типової гістологічної будови та складаються з однотипових клітин. Прості карциноми мають сильну тенденцію до інфільтрації в оточуючі тканини та судини, часто відмічають лімфогенне та гематогенне розповсюдження. Поріг виживання у собак та котів складає 10 – 12 місяців. Макроскопічно вони дуже різноманітні, але превалюють вузли овальної форми та щільної консистенції. Мікроскопічно пухлини супроводжують жирова тканина, ділянки крововиливів та некротизованої строми. Характерна поява великої кількості кровоносних судин, у яких знаходять дрібні пухлинні клітини. Прості карциноми мають значну кількість клітин із гіперхромними та мітотичними ядрами. Залежно від типу превалюючої структури прості карциноми поділяють на тубулопапілярні, солідні та анапластичні.

Тубулопапілярна проста карцинома складається із тубулярних та папілярних структур, які знаходять одночасно із деяким переважанням однієї над іншою. Можуть окремо діагностувати папілярну або тубулярну карциноми. Тубулярні ділянки представлені трубочками вузлуватої, витягнутої форми, які утворені одним шаром мономорфних кубічних або циліндричних клітин (Рис. 1). Строма таких пухлин з вираженим фіброзом, гіалінозом. Тубулярна карцинома часто супроводжує інші форми раку. Папілярні ділянки складаються з чисельних дрібних однотипових сосочкових структур, що не мають сполучнотканинної ніжки та хаотично перетинаються між собою (Рис. 2). 

Тубулярна карцинома Х20

Рис. 1. Тубулярна карцинома. Трубочки вузлуватої, витягнутої форми. Фарбування гематоксиліном та еозином. Х 100

Папіллярна карцинома Х20

 

Рис. 2. Папілярна карцинома. Чисельні дрібні однотипові сосочкові структури. Фарбування гематоксиліном та еозином. Х 100

Сосочкові структури багаті на клітини, які розташовуються у декілька рядів. Виділяють кістозний тип, коли знаходять папілярні структури в великих кістах. У такому випадку необхідна диференціація папілярної карциноми від внутрішньопротокових папілом. На користь карциноми свідчать інвазія в стінку протока, багаточисельність клітин сосочків, поліморфізм та гіперхроматоз ядер.

Солідні карциноми (часточковий інфільтративний рак) є подальшою стадією розвитку часточкової форми неінфільтративної карциноми, коли структури in situ збільшуються в розмірі, зливаються між собою та утворюють гігантські часточки, що розділені вузькими прошарками сполучної тканини. Мікроскопічно це має вигляд великих солідних ділянок, що складаються із мономорфних щільно розташованих клітин (Рис. 3). Також зустрічають скірроподібний тип інвазії, коли клітини розташовані у вигляді ланцюгів дифузно в добре розвинутій стромі або концентрично навколо протоків (“мішенеподібні структури”). Зустрічають перснеподібні клітини (клітини накопичують слиз). Для солідних карцином  характерна наявність невеликої кількості проток. У котів виділяють криброзну карциному, це солідна карцинома, що характеризується утворенням сітки

Солідна карцинома Х100

 

Рис. 3 Солідна карцинома. Солідні ділянки складаються із мономорфних клітин. Фарбування гематоксиліном та еозином. Х 100

Анапластична карцинома (медулярний рак) не описана у котів. Вона має вигляд чіткого обмеженого вузла сірого кольору пухкої консистенції. Іноді в центрі вузла відмічають розпад тканини, внаслідок чого утворюється порожнина. Мікроскопічно пухлина представлена ділянками великих клітин з пухірцеподібним ядром, яке містить добре помітні, але мало гіперхромні ядерця (Рис. 4). Зустрічають мультиядерні клітини. Характерні атипові форми мітозу. Строма слабо виражена, інфільтрована лімфоїдними та плазматичними клітинами. Межі пухлини чіткі, ніби відсовують оточуючі тканини. Необхідно проводити диференціацію анапластичної карциноми та анапластичної рабдоміосаркоми. При проведені імуногістохімічних методів анапластична карцинома дає позитивну реакцію на кератин та вемитин. Цими ж методами за допомогою маркерів розрізняють клітини рабдоміосаркоми від ділянок запалення з високою активністю макрофагів. Прогноз при анапластичній карциномі неблагоприємний, одне оперативне втручання не дає бажаного результату.

Анапластична карцинома Х50

Рис. 4. Анапластична карцинома. Ділянки великих клітин з пухірцеподібним ядром. Фарбування гематоксиліном та еозином. Х 200

Оцініть статтю
Microsvit.info
Додати коментар