Поліморфізм клітин та їх ядер у карциномах молочних залоз собак

Раніше ми з’ясували, що залежно від гістологічного типу епітеліальних злоякісних пухлин молочних залоз собак їх клітини значно різняться між собою за формою та величиною клітинного тіла і ядра, вмістом хроматину в останньому, співвідношенням між цитоплазмою та ядром [1]. Деякі автори пов’язують появу в пухлині клітин із ядрами збільшених та великих розмірів із підвищеним та високим вмістом у них ДНК, що є ознакою анеуплодії та генетичної нестабільності [2, 3]. Показано, що значна кількість злоякісних новоутворень молочних залоз собак є анеуплоїдними [4, 5]. Наявність високої плодії у сполученні з вираженою гетерогенністю клітинних популяцій вважають прогностично несприятливим фактором [3]. Вивчення розподілу у загальній популяції клітин та ядер залежно від їх розмірів дає можливість отримати додаткову інформацію щодо їх плейоморфізму (поліморфізму), який (до зазначеного вище) враховують також при визначенні ступеня злоякісності пухлини [6].

Завдання дослідження. Провести аналіз розподілу популяції клітин карцином молочних залоз за розмірами та за розмірами їх ядер.

Матеріал і методи дослідження. Матеріал для досліджень був отриманий клінік ветеринарної медицини у м. Києві під час планових операцій з приводу видалення новоутворень молочних залоз собак. Пухлини фіксували 10% водним розчином формаліну, подальшу обробку патологічного матеріалу, а також фарбування зрізів гематоксиліном Караці та еозином проводили за загальноприйнятими схемами. Гістологічні типи карцином визначали за Міжнародною гістологічною класифікацією пухлин молочної залози ВООЗ [7].

Морфометричні дослідження проводили за допомогою обробки серійних напівтонких зрізів на системі аналізу зображень “IBAS-200” фірми “Kontron” (Німеччина), яка включала світлооптичний мікроскоп, кольорову відеокамеру та комп’ютер. Мікроскопію проводили при збільшенні 800. Межі клітин та їх ядер виділяли вручну за допомогою „миші” при контролі процесу на моніторі. У кожному препараті аналізували від 20 до 50 клітин залежно від якості та об’єму матеріалу [8]. Використовуючи програмне забезпечення фірми (Kontron bildanalyse), отримували морфометричні характеристики площі клітин і площі їх ядер. Отриманий цифровий матеріал оброблений статистично з використанням критерію Стьюдента та поданий в таблицях у вигляді M±m. Критичний рівень значимості приймали за 0,05.

Результати дослідження. Як видно із даних, представлених в таблиці 1, розподіл епітеліальних клітин за величиною їх площі цілком підлягає законам розподілу у нормальній генеральній вибірці [9]. Розподіл за величиною площі епітеліальних клітин у неінфільтративній (in situ), складній та простій тубулопапілярній карциномах майже не порушувався і відповідав тому, який був характерний для норми (табл. 1). Статистичний аналіз показав, що серед вказаних карцином лише у неінфільтративній (in situ) мало місце певне збільшення клітин із площею у діапазоні 120-140 мкм2 за рахунок деякого зменшення кількості клітин інших розмірів. Саме це, певно, було причиною збільшення середньої площі клітин цієї карциноми, що зазначалося раніше [1].

1

Розподіл клітин двох інших підтипів простої карциноми – солідної та анапластичної, середня площа яких збільшена [1], відрізнявся від нормального. У солідній карциномі мало місце зменшення удвічі клітин із площею 60-80 мкм2 та 80-100 мкм2 та збільшення кількості клітин із площею 120-160 мкм2 (табл. 1). Крім того, мало місце збільшення кількості і маленьких клітин (20-40 мкм2). В анапластичній карциномі зникали клітини із площею 40-100 мкм2, зменшувалася кількість клітин розміром 100-120 мкм2 та з’являлися великі і дуже великі клітини (площа їх становить широкий діапазон – від 200 мкм2 до 960 мкм2), які ніколи не зустрічалися у нормальній молочній залозі (табл. 2).

У веретеноклітинній карциномі, середня площа клітин якої зменшена [1], мав місце перерозподіл популяції клітин розміром 40-60 мкм2 та 80-100 мкм2 (табл. 1). Розподіл клітин у плоскоклітинній карциномі дещо відрізнявся від такого у нормальній тканині, проте статистично вірогідних змін зафіксовано не було. Для карциноми, що була локалізована в аденомі, відмічено лише вірогідне зниження кількості клітин розміром 100-120 мкм2.

2

Аналіз розподілу клітин, ядра яких мали різну площу, показав, що плейоморфізм ядер пухлинних клітин виражений у більшій мірі, ніж власне клітин. У неінфільтративній (in situ), складній, простій тубулопапілярній та простій солідній карциномах мало місце зменшення кількості клітин із ядрами площею 30-40 мкм2, що є найбільш значною за кількістю популяцією у нормальній тканині молочних залоз собак (табл. 3). У кількісному відношенні найбільш виразно це мало місце у неінфільтративній (in situ) та у солідній карциномах. Одночасно спостерігали збільшення клітин із ядрами площею 50-60 мкмта виникнення клітин з ядрами, параметри яких не зустрічалися у здоровій молочній залозі (60-120 мкм2). Цей процес був суттєвішим у солідній карциномі, в якій, крім того, з’являлися також клітини із маленькими ядрами (10-20 мкм2) (табл. 3). Найбільш виражений поліморфізм ядер виявлявся у анапластичній карциномі, де клітини з ядрами невеликих (20-40 мкм2) розмірів були відсутніми, кількість клітин із ядрами розміром 40-50 мкмрізко зниженою, але одночасно реєстрували клітини з ядрами площею 60-180 мкм2, які у нормальній тканині молочних залоз не зустрічалися (табл. 4). У плоскоклітинній карциномі та карциномі, що була локалізована у доброякісній пухлині, кількість клітин із ядрами певних розмірів мало відрізнялася від такої у нормі (табл. 3).

3

Отже, проведені дослідження показали, що найбільш виразно поліморфізм клітин за розмірами спостерігався у простих карциномах – солідній і, особливо, в анапластичній, тоді як для злоякісних, які локалізувалися у доброякісних, була характерна наявність більш однорідних за розміром популяцій клітин маленьких та невеликих розмірів. Найбільш суттєвий плейоморфізм ядер мав місце також у анапластичній та солідній карциномах. В усіх карциномах, за винятком веретеноклітинної, відбувалося зменшення популяції клітин із ядрами найпоширенішого у нормальній молочній залозі собак розміру (30-40 мкм2), та, залежно від типу карциноми, збільшення кількості клітин із ядрами більшого розміру: 50-70 мкм2 (тубулопапілярна), 50-80 мкм2 (складна), 50-90 мкм2 (неінфільтративна (in situ)), 50-100 мкм2 (солідна), 60-180 мкманапластична. Крім того, в солідній карциномі підвищена кількість клітин із дрібними ядрами (10-20 мкм2).

4

Висновки

1. Для злоякісних новоутворень молочних залоз собак характерний поліморфізм клітин та ядер, що підтверджено аналізом розподілу їх за величиною площі.

2. Найбільш виражений плейоморфізм клітин та ядер спостерігається в анапластичній та солідній карциномах; у злоякісних карциномах, які локалізуються у доброякісних, реєструються популяції невеликих, однорідних за розміром клітин із дрібними ядрами.

Література

  1. Шестяєва Н.І. Патоморфологічні особливості та фрагментація ДНК у новоутвореннях молочних залоз собак : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» / Н.І. Шестяєва. – Київ, 2005. – 21 с.
  2. Канцерогенез / [под редакцией Д.Г. Заридзе]. – М.: Медицина, 2004. – 574 с.
  3. Лобода В.И. Биологические особенности рака молочной железы с различным содержанием ДНК / В.И. Лобода // Вопр. онкол. – 1980. – № 12. – С. 23-27.
  4. Perez Alenza M. DNA flow cytometry of canine mammary tumours: the relationship of DNA ploidy and S-phase fraction to clinical and histological fetures / Perez Alenza M., Rutteman G., Kuipers-Dijkshoorn N., Pena L., Montoya A., Misdorp W., Cornelisse C. // Res. Vet. Sci. – 1995. – V. 58, № 3. – P. 238-243.
  5. Destexhe E. Image analysis evaluation of ploidy, S-phase fraction and nuclear area in canine mammary tumours / Destexhe E., Bicker E., Coignoul F. // J. Comp. Pathol. – 1995. – V. 113, № 3. – P. 205-216.
  6. Tumor in domestic animals / [Ed. D. Meuten] – Iowa State Press, 2002, ed. 4. – P. 575-612.
  7. Histological Classification of mammary tumors of the dog and cat / [Eds. Misdorp W., Else R., Hellmen E., Lipscomb T.] – 2nd series, v. VΙΙ. – Armed Forces Inst. Pathol. in cooperation with Amer. Registry of Pathol. and World Health Organization Collaborating Center for World Reference on Compar. Oncol., Washington, DC. – 1999. – 58 p.
  8. Болгова Л.С. Морфометрия в цитологической диагностике степени дифференцировки рака легкого / Л.С. Болгова // тезисы научно-прак. конф. [«Новые приложения морфометрии и математического моделирования в медико-биологических исследованиях»], (9-11 октября 1990 г., Харьков) – Х.: 1990. – С. 31.
  9. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия / Г.Г. Автандилов. – М.: Медицина, 1990. – 384с.

Стаття опублікована у науковому збірнику “Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини” за 2010 рік (Вип. 21, Част. 2, Т.3, С. 105-112)

Оцініть статтю
Microsvit.info
Додати коментар